Contact Us

Shenzhou Jiaxin Chemical Co., Ltd.

Sales Department
Zheng Yongjie: +86-13613319256
Lu Xiaopeng: +86-15028808558 (Trade Manager)
Xie Weijian: +86-13803119296

Purchasing Department
Wang Lei: +86-13730527195
Liu Jingwu: +86-13722870893

LEAVE MESSAGES

%{tishi_zhanwei}%